ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: René Hendriks Bouw B.V. GEVESTIGD TE Beers, Gemeente Cuijk. ALGEMEEN

Artikel 1:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van aanneming van werk, aanneming van werk in regie en verder ook, op alle andere overeenkomsten gesloten door de besloten vennootschap René Hendriks Bouw B.V., en op door of namens haar gegeven adviezen en andere handelingen uit welke hoofde dan ook en in de ruimste zin van het woord. Artikel 2.1: René Hendriks Bouw B.V. kan nimmer gebonden worden door handelingen en/of mondelinge afspraken van personen die haar onbevoegd vertegenwoordigen, tenzij deze afspraken door René Hendriks Bouw B.V. schriftelijk zijn bevestigd door daartoe bevoegde personen. Artikel 2.2: Voor de vraag of de wederpartij een in deze voorwaarden omschreven bericht of mededeling of afgifte heeft ontvangen, is de administratie van René Hendriks Bouw B.V. bindend en van doorslaggevende betekenis. Artikel 2.3: Het is nadrukkelijk verboden deze voorwaarden voor commercieel gebruik te vermenigvuldigen en/of over te nemen TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST Artikel 3: Alle door of namens René Hendriks Bouw B.V. mondelinge of in brieven, faxen etc. te noemen prijzen, offertes, leveringstermijnen en dergelijke zijn geheel vrijblijvend en voor René Hendriks Bouw B.V. op geen enkele wijze bindend. Zij vormen alleen dan een geldig aanbod indien in deze algemene voorwaarden dan wel in het betreffende stuk uitdrukkelijk is vermeld dat er sprake is van een aanbod, alsmede voor welke duur dat geldt. Artikel 4: René Hendriks Bouw B.V. is bevoegd een aanbod te allen tijde in te trekken, zelfs indien in het aanbod een vaste termijn voor aanvaarding is vermeld, tenzij René Hendriks Bouw B.V. bij het aanbod naast het noemen van een vaste termijn van aanvaarding uitdrukkelijk heeft vermeld dat het aanbod onherroepelijk is. Is een dergelijke termijn niet vermeld in geval van een schriftelijk aanbod zijdens René Hendriks Bouw B.V., dan kan René Hendriks Bouw B.V. dat aanbod als vervallen beschouwen na verloop van 3 weken na de datum van het aanbod, zonder dat daarvoor een nadere mededeling zijdens René Hendriks Bouw B.V. nodig is. Een door René Hendriks Bouw B.V. mondeling, handgeschreven of per fax gedaan aanbod dient onmiddellijk te worden aanvaard. Indien dit niet geschiedt, wordt het aanbod als vervallen beschouwd, tenzij uit de bewoordingen van het aanbod uitdrukkelijk anders blijkt. Artikel 5: In de offerte wordt ondermeer aangegeven wat de plaats van het werk is, wat de omschrijving van het werk is, volgens welke tekeningen, technische omschrijving, ontwerpen en berekeningen het werk zal worden uitgevoerd, de prijs van het omschreven werk exclusief de omzetbelasting, of op het werk een risicoregeling van toepassing zal zijn, of met stelposten rekening is gehouden en of hoeveelheden verrekenbaar zullen zijn. Een gedagtekende en van een exemplaar van deze algemene voorwaarden en eventueel van de in de offerte van toepassing verklaarde risicoregeling vergezeld gaande offerte geldt ingaande die dag gedurende 30 dagen (op welk tijdstip een aanvang zal worden genomen met het werk, de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd, de eventuele termijnen van betaling waarin de betaling plaats zal vinden zal in nader overleg worden vastgesteld). Artikel 6: De bij de offerte of aanbieding verstrekte afbeeldingen, tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen die door René Hendriks Bouw B.V. of in haar opdracht vervaardigd zijn blijven eigendom van René Hendriks Bouw B.V. en mogen niet zonder schriftelijke toestemming van René Hendriks Bouw B.V. worden gekopieerd, aan derden ter hand gesteld of ter inzage worden gegeven. Artikel 7: Aanvaardingen, al dan niet in de vorm van een orderbevestiging zijdens de wederpartij, die wezenlijke aanvullingen, beperkingen of andere wijzigingen bevatten, gelden als een nieuw aanbod en als verwerping van het oorspronkelijke zijdens René Hendriks Bouw B.V. gedane aanbod. Artikel 8: Indien een door René Hendriks Bouw B.V. gedane offerte niet wordt geaccepteerd is René Hendriks Bouw B.V. gerechtigd de terzake daarvan gemaakte kosten aan de verzoeker in rekening te brengen. Tevens is verzoeker verplicht de offerte met bijlage desgevraagd binnen 10 dagen franco aan René Hendriks Bouw B.V. retour te zenden. Artikel 9: Indien de wederpartij van René Hendriks Bouw B.V. bij de aanvaarding dan wel haar aanbod verwijst naar andere algemene voorwaarden komt aan deze verwijzing geen werking toe en gelden bij uitsluiting de onderhavige algemene voorwaarden van René Hendriks Bouw B.V. Artikel 10: Indien natuurlijke personen ten name van vennootschappen, verenigingen, enzovoort, al dan niet rechtspersonen zijnde en onverschillig of deze al dan niet reeds opgericht zijn, kopen, of een offerte aanvaarden, zullen zij allen, indien aansprakelijkheid van degene, die zij vertegenwoordigen of uit wiens naam zij handelen, wordt ontkend, ook privé aansprakelijk zijn en wel ieder voor het geheel. Ook indien twee of meer personen gemeenschappelijk kopen of een offerte aanvaarden zonder dat daarbij sprake is van een bestaande of toekomstige vennootschap, rechtspersonen, gemeenschap, of ander verband, of andere vorm van samenwerking, zijn zij hoofdelijk voor het geheel aansprakelijk. Artikel 11: Voor gehele of gedeeltelijke verandering dan wel van annulering van een gesloten overeenkomst is schriftelijke toestemming van René Hendriks Bouw B.V. vereist. RISICO REGELING Artikel 12: Indien bij werk in regie is overeengekomen dat op het werk een risicoregeling van toepassing zal zijn, zal de verrekening van wijzigingen van lonen, in plaats van op basis van het in de risicoregeling opgenomen loon bestanddeel, geschieden op basis van alle voor de uitvoering van het werk aan de factor arbeid toegerekende vergoedingen. Artikel 13: Onverminderd toepasselijkheid van een risicoregeling voor de verrekening van wijzigingen van lonen en prijzen, blijven, ten aanzien van de wederpartij die bij het sluiten van de overeenkomst niet heeft gehandeld in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, kosten verhogingen die zich voordoen binnen 3 maanden na het tot stand komen van de overeenkomst en het gevolg zijn van bedoelde wijzigingen van lonen en prijzen, voor rekening van René Hendriks Bouw B.V. VERPLICHTINGEN EN AANSPRAKELIJKHEID VAN DE WEDERPARTIJ Artikel 14: De wederpartij zorgt er voor dat René Hendriks Bouw B.V. tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde gegevens en goedkeuringen, de plaats waar het werk uitgevoerd moet worden, de benodigde ruimte voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en hulpmiddelen, en aansluitings mogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht en water. De benodigde elektriciteit, telefoon, gas en water zijn voor rekening van de wederpartij. Artikel 15: De wederpartij zorgt ervoor dat de uitvoering van het werk niet vertraagd wordt door niet tot het werk van René Hendriks Bouw B.V. behorende werkzaamheden en/of leveringen. Artikel 16: De wederpartij draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem ter beschikking gestelde (al dan niet gebrekkige) bouwstoffen en hulpmiddelen, orders, aanwijzingen, voor geschreven constructies en werkwijzen, inclusief de daardoor op de bodemgesteldheid uitgeoefende invloed. Artikel 17: De wederpartij is aansprakelijk voor door René Hendriks Bouw B.V. geleden schade indien de aanvang of voortgang van het werk wordt vertraagd alsmede voor schade aan het werk als gevolg van door hem of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen dan wel voor zijn verantwoordelijkheid komende factoren. Artikel 18: Indien na totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het bouwterrein verontreinigd is of uit het werk komende bouwstoffen verontreinigd zijn, is de wederpartij aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende gevolgen. VERPLICHTINGEN EN AANSPRAKELIJKHEID René Hendriks Bouw B.V. Artikel 19.1: René Hendriks Bouw B.V. is verplicht het werk goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. René Hendriks Bouw B.V. dient het werk zodanig uit te voeren dat daardoor schade aan personen, goed of milieu zoveel mogelijk wordt beperkt. Artikel 19.2: René Hendriks Bouw B.V. is voorts verplicht door of namens de wederpartij gegeven orders en aanwijzingen op te volgen. René Hendriks Bouw B.V. zal het werk in ieder geval na aanvang regelmatig voortzetten. Indien de uitvoering van het werk wordt verhinderd of bemoeilijkt door overmacht, door of als gevolg van onwerkbaar weer of door voor rekening van de wederpartij komende omstandigheden, zal de wederpartij René Hendriks Bouw B.V. niet kunnen tegenwerpen dat deze zijn verplichting niet nakomt. Het werk en de uitvoering daarvan zijn voor verantwoordelijkheid van René Hendriks Bouw B.V. met ingang van het tijdstip van aanvang tot en met de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd. Artikel 19.3: René Hendriks Bouw B.V. is te allen tijde gerechtigd om de naar haar oordeel noodzakelijke technische wijzigingen aan het werk aan te brengen. Artikel 19.4: René Hendriks Bouw B.V. is niet gehouden haar verplichtingen uit de overeenkomst na te komen, indien de nakoming onmogelijk wordt gemaakt door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke buiten de macht van René Hendriks Bouw B.V. gelegen omstandigheid, waaronder wordt begrepen doch niet uitsluitend de terreingesteldheid, onwerkbaar weer, oproer, molest en stakingen in haar bedrijf en bedrijven van haar onderaannemers en leveranciers. Ingeval sprake is van overmacht tracht René Hendriks Bouw B.V. met de wederpartij hiervoor een wederzijds acceptabele oplossing te bereiken. Een situatie van overmacht schort slechts de verplichtingen van partijen op. Artikel 19.5: René Hendriks Bouw B.V. is niet aansprakelijk (uit welke hoofde ook) voor letsel of bedrijfsschade, behoudens voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid bij directieleden en/of leidinggevende ondergeschikten van René Hendriks Bouw B.V. Artikel 19.6: In geval René Hendriks Bouw B.V. door derden aangesproken wordt terzake van schade, is de contractuele wederpartij van René Hendriks Bouw B.V. gehouden René Hendriks Bouw B.V. te vrijwaren, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid bij directieleden en/of leidinggevende ondergeschikten van René Hendriks Bouw B.V. Regres door wederpartij, derden en/of verzekeraars is uitgesloten. Artikel 19.7: Het is de wederpartij niet toegestaan de rechten uit een overeenkomst met René Hendriks Bouw B.V. te cederen of te verpanden aan derden, tenzij René Hendriks Bouw B.V. daarin uitdrukkelijk schriftelijk toestemt. Artikel 19.8: Vervreemding, bewaring of het in genot geven door de wederpartij van goederen, waarvan de betaling nog niet volledig heeft plaatsgevonden, is niet toegestaan. Artikel 20: Onverminderd de aansprakelijkheid van partijen krachtens overeenkomst is René Hendriks Bouw B.V. aansprakelijk voor schade aan het werk, tenzij deze schade het gevolg is van buitengewone omstandigheden tegen de schadelijke gevolgen waarvan zij in verband met de aard van het werk geen passende maatregelen heeft hoeven nemen en waarin het onredelijk zou zijn de schade voor haar rekening te doen komen. Artikel 21: Indien René Hendriks Bouw B.V. op grond van deze voorwaarden, dan wel wegens toerekenbaar tekort komend of onrechtmatig handelen aansprakelijk blijkt te zijn, is haar aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de hoogte van de uitkering die René Hendriks Bouw B.V. terzake op basis van de door haar gesloten toepasselijke (aansprakelijkheids-)verzekering uitgekeerd krijgt. Artikel 22.1: Indien een termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd is uitgedrukt in werkbare werkdagen, wordt onder werkdag verstaan een kalenderdag, tenzij deze valt op een algemeen of ter plaatse van het werk erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet individuele vrije dag. Hele of halve werkdagen worden als onwerkbaar beschouwd wanneer daarop door niet voor rekening van René Hendriks Bouw B.V. komende omstandigheden gedurende tenminste 5 uren, respectievelijk tenminste 2 uren, door het grootste deel van de arbeiders of machines niet kan worden gewerkt. Artikel 22.2: Als oplevering van het werk zou moeten geschieden op een dag die niet als werkdag is omschreven in het eerste lid, geldt de eerstvolgende werkdag als de overeengekomen dag van oplevering. Die termijn van oplevering wordt verlengd indien het werk niet binnen die termijn kan worden opgeleverd door overmacht, door voor rekening van de wederpartij komende omstandigheden of door wijziging in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering, niet van René Hendriks Bouw B.V.kan worden gevergd dat het werk binnen de overeengekomen termijn wordt opgeleverd. Artikel 22.3: Bij overschrijding van een termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd, is René Hendriks Bouw B.V. aan de wederpartij per werkdag zoals omschreven in het eerste lid, een gefixeerde schadevergoeding verschuldigd van € 25,--, tenzij een ander bedrag is overeengekomen. Bij de bepaling van de overschrijding van een termijn van oplevering geldt als dag van oplevering, in afwijking van het bepaald in artikel 25 eerste lid, de dag waarop René Hendriks Bouw B.V. overeenkomstig artikel 24 eerste lid de wederpartij heeft uitgenodigd tot opneming van het werk, mits het werk vervolgens, overeenkomstig het bepaalde in dat artikel is of geacht wordt te zijn goedgekeurd. Artikel 22.4: Indien de aanvang en de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren, waarvoor de wederpartij verantwoordelijk is, komen de daaruit voor René Hendriks Bouw B.V. voortvloeiende kosten en schade voor rekening van de wederpartij. OPNEMING EN GOEDKEURING Artikel 23.1: Een redelijke termijn voor de dag waarop het werk naar de mening van René Hendriks Bouw B.V. voltooid zal zijn, nodigt zij de wederpartij uit om tot opneming van het werk over te gaan. De opneming geschiedt uiterlijk binnen 8 dagen na voormelde dag door de wederpartij in aanwezigheid van René Hendriks Bouw B.V. en strekt er toe te constateren of René Hendriks Bouw B.V. aan haar verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan. Artikel 23.2: Nadat het werk is opgenomen, wordt door de wederpartij aan René Hendriks Bouw B.V. binnen 8 dagen schriftelijk medegedeeld of het werk al dan niet is goedgekeurd, in het eerste geval met vermelding van de eventueel aanwezige kleine gebreken als bedoeld in het 6e lid, in het laatste geval met vermelding van de gebreken, die de reden van onthouding van als dag van goedkeuring aangemerkt de dag waarop de desbetreffende mededeling aan René Hendriks Bouw B.V. is verzonden. Artikel 23.3: Wordt niet binnen 8 dagen na de opneming een schriftelijke mededeling of het werk al dan niet is goedgekeurd aan René Hendriks Bouw B.V. verzonden, dan wordt het werk geacht op de 8ste dag na de opneming te zijn goedgekeurd. Artikel 23.4: Geschiedt de opneming niet binnen 8 dagen na de in het eerste lid bedoelde dag, dan kan René Hendriks Bouw B.V. per aangetekende brief een nieuwe aanvrage tot de wederpartij richten met het verzoek het werk binnen 8 dagen op te nemen. Voldoet de wederpartij niet aan dit verzoek dan wordt het werk geacht op de 8ste dag na de in het eerste lid bedoelde dag te zijn goedgekeurd. Voldoet de wederpartij wel aan dit verzoek, dan vinden het 2e en 3e lid overeenkomstig toepassing. Artikel 23.5: Het werk wordt geacht te zijn goedgekeurd indien en voorzover het in gebruik wordt genomen. Een dag van in gebruikneming van het werk of een gedeelte daarvan geldt als dag van goedkeuring van het werk of het desbetreffende gedeelte. Artikel 23.6: Kleine gebreken, die gevoeglijk in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan. Artikel 23.7: Met betrekking tot een her opneming na onthouding van goedkeuring vinden de bovenvermelde bepalingen overeenkomstige toepassing. OPLEVERING EN ONDERHOUD Artikel 24.1: Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer het overeenkomstig het vorige artikel is of geacht wordt te zijn goedgekeurd. De dag waarop het werk is of geacht wordt te zijn goedgekeurd, geldt als dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd. Artikel 24.2: René Hendriks Bouw B.V. is verplicht de in het 6e lid van het vorige artikel bedoelde kleine gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen. De onderhoudstermijn beloopt 30 dagen en gaat in onmiddellijk na de dag waarop het werk overeenkomstig het eerste lid als opgeleverd wordt beschouwd. René Hendriks Bouw B.V. is verplicht gebreken welke in onderhoudstermijn aan de dag treden zo spoedig mogelijk te herstellen, met uitzondering echter van die waarvoor de wederpartij verantwoordelijkheid draagt of aansprakelijk is. Artikel 24.3: Voor zover bij aanneming van werk in regie op grond van het vorig lid werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, komen deze voor rekening van de wederpartij, tenzij de werkzaamheden het herstel van uitvoerings fouten betreffen. AANSPRAKELIJKHEID NA OPLEVERING Artikel 25.1: Na het verstrijken van de onderhoudstermijn is René Hendriks Bouw B.V. niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk, behoudens indien het werk of enig onderdeel daarvan door schuld van René Hendriks Bouw B.V., haar leverancier, haar onderaannemer of haar personeel een gebrek bevat dat door de wederpartij redelijkerwijs niet eerder onderkend had kunnen worden en René Hendriks Bouw B.V. van dat gebrek binnen een redelijke termijn na ontdekking mededeling is gedaan. Artikel 25.2: De rechtsvordering uit hoofde van het in het vorige lid bedoelde gebrek is niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van 5 jaren na het verstrijken van de onderhoudstermijn. Indien het gebrek de hechtheid van het gebouw of een essentieel onderdeel daarvan in gevaar brengt is de rechtsvordering niet ontvankelijk indien zij wordt ingesteld na verloop van 10 jaren na het verstrijken van de onderhoudstermijn. Artikel 25.3: Bij vervreemding of opvolging onder algemene of bijzondere titel kunnen de voor de wederpartij van deze overeenkomst geldende rechten niet op een of meerdere anderen overgaan. SCHORSING BEEINDIGING EN OPZEGGING Artikel 26.1: Indien de wederpartij de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk schorst, worden voorzieningen die René Hendriks Bouw B.V. ten gevolge daarvan moet treffen als meer werk verrekend en door haar geleden schade door de wederpartij vergoed. Indien gedurende de schorsing schade aan het werk ontstaat, komt deze niet voor rekening van René Hendriks Bouw B.V., mits zij de wederpartij tevoren schriftelijk heeft gewezen op dit aan de schorsing verbonden gevolg. Artikel 26.2: Indien de schorsing langer dan 14 dagen duurt, is René Hendriks Bouw B.V. gerechtigd een evenredige betaling voor het uitgevoerde gedeelte van het werk (inclusief nog niet verwerkte maar wel reeds betaalde bouwstoffen) te vorderen. Indien de schorsing langer dan een maand duurt, is René Hendriks Bouw B.V. gerechtigd het werk in onvoltooide staat te beëindigen. In dat geval dient overeenkomstig het volgende lid te worden afgerekend. Artikel 26.3: De wederpartij is te allen tijde bevoegd de overeenkomst tot aanneming van werk geheel of gedeeltelijk op te zeggen. René Hendriks Bouw B.V. heeft in dat geval recht op de aannemingssom, vermeerderd met de kosten die zij als gevolg van het niet voltooien heeft moeten maken en verminderd met de door haar door de beëindiging bespaarde kosten. BOUWSTOFFEN, WEEKSTAAT EN MEER- EN MINDERWERK Artikel 27.1: Alle te verwerken bouwstoffen moeten van goede hoedanigheid zijn, geschikt zijn voor hun bestemming en voldoen aan de gestelde eisen. Artikel 27.2: René Hendriks Bouw B.V. stelt de wederpartij in de gelegenheid bouwstoffen te keuren. De keuring dient te geschieden bij de aankomst hiervan op het werk (eventueel op overeengekomen monsters) of bij de eerste gelegenheid daarna, mits in dat laatste geval de voortgang van het werk niet in gevaar komt. René Hendriks Bouw B.V. is bevoegd bij de keuring aanwezig te zijn of zich te doen vertegenwoordigen. Artikel 27.3: De wederpartij is bevoegd bouwstoffen door derden te laten onderzoeken. De daaraan verbonden kosten komen voor zijn rekening, behalve in geval van afkeuring, in welk geval de kosten voor rekening van René Hendriks Bouw B.V. komen. Door de wederpartij ter beschikking gestelde bouwstoffen worden geacht te zijn goedgekeurd. Artikel 27.4: Zowel de wederpartij als René Hendriks Bouw B.V. kunnen in geval van afkeuring van bouwstoffen vorderen dat een in onderling overleg getrokken, door beide gewaarmerkt verzegeld monster wordt bewaard. Artikel 27.5: De uit het werk komende bouwstoffen, waarvan de wederpartij heeft verklaard dat hij deze wenst te behouden, dienen door hem van het werk te worden verwijderd. Alle andere bouwstoffen worden door René Hendriks Bouw B.V. afgevoerd, onverminderd de aansprakelijkheid van de wederpartij op grond van artikel 18. Artikel 27.6: Voor de aangevoerde bouwstoffen draagt de wederpartij het risico van verlies en/of beschadiging vanaf het moment waarop zij op het werk zijn aangevoerd gedurende de tijd dat deze daar buiten de normale werktijden onder toezicht van de wederpartij verblijven. Artikel 28.1: Bij aanneming van werk in regie maakt René Hendriks Bouw B.V. weekrapporten op en dient deze in bij de wederpartij. Het weekrapport bevat onder meer aantekeningen aangaande wijzigingen in de opdracht, de verwerkte uren, onwerkbaar weer, de aan- en afvoer van bouwstoffen en hulpmiddelen en de opneming, goedkeuring, oplevering en eventuele in gebruikneming van het werk of een gedeelte daarvan. Artikel 28.2: Tenzij de wederpartij binnen 8 dagen na ontvangst van het weekrapport schriftelijk van het tegendeel doet blijken, wordt dit geacht door hem te zijn goedgekeurd. Artikel 29.1: Verrekening van meer- en minder werk vindt plaats in geval van wijzigingen in de overeenkomst of de voorwaarden van uitvoering, afwijkingen van de bedragen van de stelposten en/of verrekenbare hoeveelheden en in het geval als bedoeld in artikel 26 lid 1. en artikel 31 lid 1. Meer werk geeft recht op evenredige bouw termijn verlenging. Artikel 29.2: Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt dat het totaalbedrag van het minder werk het totaalbedrag van het meer werk overtreft, heeft René Hendriks Bouw B.V. recht op een bedrag gelijk aan 10% van het verschil van die totalen. Artikel 29.3: Stelposten zijn in de overeenkomst genoemde bedragen die in de aannemingssom zijn begrepen en die bestemd zijn voor hetzij het aanschaffen van bouwstoffen, hetzij het aanschaffen en verwerken daarvan, hetzij het verrichten van werkzaamheden, welke op de dag van de overeenkomst onvoldoende nauwkeurig zijn bepaald en welke door de wederpartij nader moeten worden ingevuld. Ten aanzien van iedere stelpost wordt in de overeenkomst vermeld waarop deze betrekking heeft. Artikel 29.4: Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven wordt gerekend met de aan René Hendriks Bouw B.V. berekende prijzen respectievelijk de door haar gemaakte kosten, te verhogen met een aannemers vergoeding van 10%. Artikel 29.5: Indien een stelpost uitsluitend betrekking heeft op het aanschaffen van bouwstoffen, zijn de kosten van het verwerken daarvan in de aannemingssom begrepen en worden deze niet afzonderlijk verrekend. Deze kosten zullen echter worden verrekend ten laste van de stelpost, waarop de aanschaffing van die bouwstoffen worden verrekend voor zover zij door de invulling die aan de stelpost wordt gegeven hoger zijn dan die waarmede redelijkerwijs rekening heeft moeten houden. Artikel 29.6: Indien de stelpost betrekking heeft op het aanschaffen van bouwstoffen en het verwerken daarvan, zijn de kosten van verwerking niet in de aannemingssom begrepen en worden deze afzonderlijk ten laste van de stelpost verrekend. Artikel 29.7: Indien in de overeenkomst verrekenbare hoeveelheden zijn opgenomen, en deze hoeveelheden te hoog of te laag blijken om het werk tot stand te brengen, zal verrekening plaatsvinden van de uit die afwijking voortvloeiende meer- of minder kosten. BETALING Artikel 30.1: Betaling geschiedt, zonder dat aftrek of schuldvergelijking is toegestaan, binnen 14 dagen na factuurdatum, ten kantore van René Hendriks Bouw B.V. of door storting of overschrijving op een door haar aan te wijzen bank of girorekening. Artikel 30.2: De wederpartij is gehouden de factuur te betalen in euro’s, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, zonder enige aftrek, bank provisie, bankkosten of iets dergelijks. Artikel 30.3: Indien de wederpartij het uit de overeenkomst verschuldigde niet tijdig betaalt, wordt hij met ingang van de vervaldag geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is hij met ingang van de vervaldag de wettelijke rente verschuldigd. Indien na verloop van 14 dagen na de vervaldag nog geen betaling heeft plaatsgevonden wordt het voorgaande rentepercentage met 2 verhoogd. Indien de wederpartij niet na schriftelijke aanmaning alsnog binnen 7 dagen betaalt is René Hendriks Bouw B.V. bevoegd tot invordering over te gaan waarbij de wederpartij zowel de buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten verschuldigd is. René Hendriks Bouw B.V. is gerechtigd deze kosten te fixeren op 10% van de verschuldigde hoofdsom. Artikel 30.4: Indien betaling in termijnen is overeengekomen, is René Hendriks Bouw B.V. bevoegd het bedrag op de factuur te verhogen met een kredietbeperkingstoeslag van maximaal 2%. Betaling van een termijn dient plaats te vinden uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum, in welk geval de kredietbeperkingstoeslag niet hoeft te worden voldaan. Artikel 30.5: Indien de wederpartij een termijn niet tijdig betaalt, is René Hendriks Bouw B.V. gerechtigd het werk stil te leggen tot het moment waarop de verschuldigde termijn is voldaan, mits zij de wederpartij schriftelijk heeft aangemaand om alsnog binnen 7 dagen te betalen en die betaling is uitgebleven. Het in de vorige zin bepaalde laat onverlet het recht van René Hendriks Bouw B.V. op vergoeding van schade, kosten en interesse. De gedurende het stilliggen van het werk daaraan ontstane schade komt voor rekening van de wederpartij. Artikel 30.6: De eindafrekening vermeldt de aannemingssom, en specificatie van het meer- en minder werk en een specificatie van al hetgeen partijen overigens op grond van de overeenkomst van elkaar te vorderen hebben en hadden. Op het saldo van deze post wordt hetgeen reeds is betaald in mindering gebracht. De berekening van de door de wederpartij aan René Hendriks Bouw B.V. te vergoeden omzetbelasting geschiedt afzonderlijk. Artikel 30.7: René Hendriks Bouw B.V. is bevoegd het bedrag van de eindafrekening te verhogen met een kredietbeperkingstoeslag van maximaal 3%, welke verschuldigd wordt indien niet binnen 30 dagen na factuurdatum door René Hendriks Bouw B.V. het verschuldigde saldo is ontvangen. Artikel 31.1: Indien tijdens de uitvoering van het werk blijkt dat het werk of een onderdeel daarvan door onvoorziene omstandigheden slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, treedt de partij die het eerste met deze omstandigheid bekend wordt in overleg met de andere partij. René Hendriks Bouw B.V. wijst de wederpartij daarbij op de financiële consequenties. De overeengekomen gewijzigde uitvoering moet als meer- en minder werk worden verrekend. Artikel 31.2: Indien de uitvoering van het werk onmogelijk wordt doordat de zaak waarop of waaraan het werk moet worden uitgevoerd teniet gaat of verloren raakt zonder dat dit aan René Hendriks Bouw B.V. kan worden toegerekend, is deze gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van de verrichte arbeid en gemaakte kosten. Bij werk in regie is René Hendriks Bouw B.V. gerechtigd tot betaling van het uitgevoerde gedeelte van het werk inclusief reeds aangegane verplichtingen. In geval van opzet of grove schuld van de wederpartij heeft René Hendriks Bouw B.V. recht op een bedrag berekend overeenkomstig artikel 26 lid 3. GESCHILLEN Artikel 32.1: Voor de beslechting van de in dit artikel bedoelde geschillen doen partijen afstand van hun recht deze aan de gewone rechter voor te leggen, behoudens in geval van het nemen van conservatoire maatregelen en de voorzieningen om deze in stand te houden en behoudens de in het 3e lid omschreven bevoegdheid. Artikel 32.2: Alle geschillen, daaronder begrepen die, welke slechts door René Hendriks Bouw B.V. als zodanig worden beschouwd, die naar aanleiding van deze overeenkomst of van de overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, tussen René Hendriks Bouw B.V. en de wederpartij mochten ontstaan, worden beslecht door arbitrage overeenkomstig de regelen in de statuten van de Raad van Arbitrage voor de Bouw, zoals deze 3 maanden voor het tot stand komen van de overeenkomst luiden. Artikel 32.3: In afwijking van het 2e lid kunnen geschillen, welke tot de competentie van de kantonrechter behoren, ter keuze van de meest gerede partij ter beslechting aan de bevoegde kantonrechter worden voorgelegd. Beers, 25 november 2010